Privaatsuspoliitika

– Kasutaja teadvustab, et luues endale kasutaja Joybraeu.ee veebikeskkonnas, annab ta teenusepakkujale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel ning korras. JoyBraeu.ee edastab isikuandmed maksete teostamiseks ja töötlemiseks, isikuandmeid volitatud töötlejale, Maksekeskus AS-le

– Kasutaja loomisega annab kasutaja teenusepakkujale nõusoleku edastada veebikeskkonna kasutamiseks ja teenuste osutamiseks vajalikud andmed ka Maksekeskus AS-le

– Isikuandmed isikuandmete kaitse seaduse tähenduses on igasugused andmed tuvastatud või tuvastatava isiku kohta.

– Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

– Teenusepakkuja määratletud isikuandmete kogumine on kasutajakonto loomise ning teenuste kasutamise eelduseks.

– Teenusepakkujale saavad kasutaja isikuandmed teatavaks kasutajakonto loomisel ning kasutajakonto edasisel kasutamisel.

– Teenusepakkuja kasutab andmete kogumiseks ka küpsiseid, et muuta veebilehe kasutuskogemus kasutajatele isikupärasemaks ning mugavamaks, sh edastada kasutajale vastavalt nende harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame.

– Kasutaja isikuandmeid säilitatakse Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.
– Teenusepakkuja töötleb kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
*täita kasutaja ees võetud kohustusi teenuse osutamisel, koostades kasutaja soovidest ja näitajatest lähtuvaid toitumis- ja treeningsoovitusi sisaldavaid kavasid;
*muuta kasutaja jaoks veebikeskkonna kasutamine isikupärasemaks ning vajadustele vastavaks;
*pakkuda turundustegevuse kaudu kasutajale teenusepakkuja poolt osutatavaid teenuseid;
*kasutada andmeid turundustegevuse jaoks statistika tegemisel;
*kasutada kasutaja mittepersonaalseid andmeid turundustegevuses;
*edastada kasutajale teavet;
*täita oma õiguslikke kohustusi.

– Teenusepakkuja töötleb kasutaja isikuandmeid üksnes kasutaja nõusolekul.

– Kasutajal on õigus igal ajahetkel võtta oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi, teavitades sellest teenusepakkujat aadressil info@joybraeu.ee.

– Kasutajal on õigus igal ajahetkel nõuda teenusepakkujalt oma andmete muutmist, ebaõigete andmete parandamist ning oma andmete kustutamist või esitada vastuväide oma andmete töötlemisele, andes sellest teenusepakkujale teada aadressil info@joybraeu.ee.

– Kasutajal on õigus igal ajahetkel nõuda teenusepakkujalt oma andmete edastamist endale või kolmandale osapoolele, andes oma soovist teenusepakkujale teada aadressil info@Joybraeu.ee.

– Teenusepakkuja ei edasta kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui see on seotud kliendile parema teenuse pakkumisega (nt foorumi tarkvara kasutamine) või kui selleks on olemas kasutaja nõusolek või seadusest tulenev alus.
Teenusepakkuja säilitab kasutaja isikuandmeid seni, kuni kasutajal on www.Joybraeu.ee veebikeskkonnas kasutajakonto või kuni see on vajalik kasutajale teenuste osutamiseks. Teenusepakkuja võib kasutaja isikuandmeid säilitada kauem, kui see on vajalik tema õiguslike kohustuste täitmiseks või vaidluse lahendamiseks.

– Kasutajal on kohustus viivitamatult teavitada teenusepakkujat, kui tal tekib vähimgi kahtlus, et tema parooliga kaitstud kasutajakontole pääsevad ligi kolmandad isikud, kellel puudub selleks kasutaja nõusolek, andes sellest teada aadressil info@Joybraeu.ee.
Kui teenusepakkuja eksib isikuandmete töötlemise nõuete vastu, on kasutajal õigus pöörduda kaebusega Andmekaitseinspektsiooni poole.